YoungBrains s.r.o.

Youngbrains s.r.o
  • Home
  • Privacy Policy

Pravidla užívání internetových stránek YoungBrains.cz (dále jen Pravidla)

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek YoungBrains.cz je společnost YoungBrains, s. r. o., se sídlem Zručská cesta Plzeň, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka, IČ, DIČ, která je v souladu se zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náleží všechna autorská práva k celému obsahu a všem datům, která Provozovatel umisťuje na internetových stránkách YoungBrains.cz, včetně designu stránek, vložených textů, grafiky, všech vyobrazení umístěných na zmíněných stránkách, výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto internetové stránky Provozovatele (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří svůj souhlas s obsahem Pravidel tím, že vstoupí na internetovou stránku Provozovatele nebo jakýmkoli způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci internetových stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na internetových stránkách YoungBrains.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Úplný přístup na internetové stránky YoungBrains.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel v rámci své činnosti spolupracuje i s jinými společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností, v rámci daných podmínek a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nesděluje a nepřevádí osobní údaje Uživatele třetím stranám. Provozovatel si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo pro účely postupu orgánů činných v trestním řízení, soudního řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, která již Provozovateli předal a Provozovatel je o něm tedy má k dispozici, může tak učinit prostřednictvím žádosti na e-mailové adrese nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky adresované na adresu sídla Provozovatele.

Cookies

Internetové stránky Provozovatele YoungBrains.cz používají cookies, tedy informace převáděné z internetové stránky na hard disk počítače Uživatele za účelem ulehčení dalšího užívání předmětné internetové stránky Uživatelem. V případě, že Uživatel nemá zájem používat cookies nebo v případě, že Uživatel žádá jejich prvotní oznámení internetovým prohlížečem, musí tento příslušnou volbu vybrat ve svém internetovém prohlížeči. Jestliže by Uživatel tímto způsobem v rámci svého internetového prohlížeče zablokoval všechna cookies, nebude moci využívat některé z funkcí internetových stránek Provozovatele.

Odkazy na jiné stránky

Na internetových stránkách YoungBrains.cz jsou umístěny i odkazy na jiné internetové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu a za jejichž obsah Provozovatel neodpovídá. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto internetových stránek na základě příslušného odkazu na internetových stránkách Provozovatele, je pouze na něm, aby se seznámil s formou zabezpečení ochrany osobních údajů v jejich rámci. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na jeho internetových stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatel k těmto stránkám a jejich obsahu (viz výše).

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovateli za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České republiky.

8.11.2007

Vložena nová pracovní nabídka do sekce kariéra

1.11.2007

Spuštění testovacího provozu chytrého webhostingu YBhosting.cz pro naše klienty.

15.10.2007

Vylepšení našeho on-line obchodu s výpočetní technikou ProdejIT.cz